Statut KSZS

STATUT

KALISKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

W KALISZU

 

TEKST JEDNOLITY

 

Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób działających dla dobra sportu szkolnego.

RODZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: KALISKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY zwany w dalszych postanowieniach statutu „Związkiem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Sporcie, oraz statutem i uchwałami Władz Szkolnego Związku Sportowego.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar miasta Kalisza oraz powiat kaliski

Siedzibą Związku jest miasto Kalisz.

§ 3

Związek jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną wyłącznie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 4

Związek używa odznak i znaków organizacyjnych oraz pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Związek może być członkiem innych organizacji sportowych.

Związek jest członkiem SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO „WIELKOPOLSKA” i realizuje cele zawarte w jego statucie.

§ 6

Związek posiada jednostki organizacyjne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie swego działania.

 

§ 7

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

RODZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 8

Celem działania Związku jest:

1.      realizowanie zadań określonych uchwałami władz Szkolnego Związku Sportowego,

2.      krzewienie kultury zdrowotnej i fizycznej wśród młodzieży szkolnej,

3.      rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodzieży szkolnej,

4.      pozyskiwanie osób dorosłych do działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej,

5.      współpraca z samorządem lokalnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

6. Prowadzenie współzawodnictwa sportowego szkół w Kaliszu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

§ 9

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1.     programowanie i organizowanie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanie imprez i zawodów sportowych dla uczniów wszystkich typów szkół,

2.     stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania wysokiego poziomu sportowego i udziału w systemie zawodów sportowych,

3.     pomoc uczniowskim i międzyszkolnym klubom sportowym w prowadzeniu różnorodnej działalności sportowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

4.     programowanie i organizowanie szkolenia wolontariuszy, w tym młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych,

5.     pozyskiwanie do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy, w tym spośród osób dorosłych, szczególnie nauczycieli wychowania fizycznego,

6.     stałą współpracę z międzyszkolnymi organizatorami sportu szkolnego oraz aktywem Związku i z trenerami klubów prowadzących szkolenie sportowe młodzieży, w zakresie organizacji imprez sportowych i szkolenia sportowego najzdolniejszych,

7.     współdziałanie ze szkołami, samorządem miasta Kalisza w zakresie warunków uczestnictwa dzieci i młodzieży szkolnej w różnych formach aktywności fizycznej oraz rozwoju bazy sportowych obiektów i urządzeń,

8.     organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz obozów szkoleniowych i sportowych dla młodzieży uczestniczącej w szkoleniu sportowym,

9.     popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej działań na rzecz zdrowia i kultury fizycznej, ekologii, turystyki i rekreacji,

10.organizowanie konkursów o tematyce sportowej,

11.współdziałanie z organizacjami społecznymi i sportowymi w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na:

1.     zwyczajnych

2.     wspierających

3.     honorowych

 

§ 11

Członkami zwyczajnymi Związku mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej, szkolne kluby sportowe inne organizacje sportowe prowadzące działalność na rzecz sportu szkolnego na terenie działania Związku.

§ 12

Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, uznające i wspierające materialnie lub rzeczowo cele statutowe Związku.

§ 13

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni działający poprzez swoich przedstawicieli, mają prawo do:

1.     uczestniczenia z głosem stanowiącym w Zebraniu Delegatów.

2.     wybierać i być wybieranymi do władz Związku,

3.     zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku oraz oceniać ich działania,

4.     korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

 

§ 16

Członkowie zwyczajni i wspierający Związku zobowiązani są do:

1.     aktywnej działalności na rzecz rozwoju Związku,

2.     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

3.     regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez  Zarząd Związku

4.     udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek.

 

§ 17

1.     Osobom fizycznym lub prawnym wybitnie zasłużonym w działalności Związku może być nadana godność członka honorowego.

2.     Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu.

3.     Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego, ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 18

1.     Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1)     dobrowolnego wystąpienia ze Związku, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,

2)     rozwiązaniu się stowarzyszenia będącego członkiem Związku,

3)     skreślenia z listy członków w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu,

4)     wykluczenia na skutek rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminów Związku lub uchwał jego władz,

5)     rozwiązania się Związku.

 

2.     Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Związku służy odwołanie do Zajazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjętej uchwale. Do czasu rozpoznania odwołania prawa członka są zawieszone. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Związku.

3.     Uchwała  Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

§ 19

Członkom Związku oraz ich przedstawicielom, za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze, mogą być przyznawane nagrody, wyróżnienia, dyplomy i odznaki honorowe Związku.

§ 20

Za naruszenie postanowień statutu lub uchwał Związku mogą być zastosowane kary nakładane przez Zarząd Związku :

1.     upomnienia pisemnego,

2.     zawieszenia w prawach członka,

3.     pozbawienia członkostwa.

 

RODZIAŁ IV

Władze Związku

 

§ 21

Władzami Związku są:

1.     Zjazd Delegatów

2.     Zarząd

3.     Komisja Rewizyjna

 

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Zjazdu Delegatów.

Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większości głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 22

 

1.     Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Związku.

2.     Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3.     Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest co cztery lata przez Zarząd Związku.

4.     termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

 

§ 23

1.     Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku na podstawie:

a.     uchwały poprzedniego Zjazdu Delegatów,

b.     uchwały Zarządu Związku,

c.     wniosku Komisji Rewizyjnej,

d.     wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych Związku.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.

§  24

W  Zjeździe Delegatów biorą udział:

1.     Z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku, wybrani z kluczem i zasadami ustanowionymi przez Zarząd Związku,

2.     Z głosem doradczym członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami, przedstawiciele członków wspierających, osoby zaproszone na Zjazd. Liczbę delegatów ustala Zarząd.

 

§ 25

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

1.     uchwalanie głównych kierunków działania Związku,

2.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku,

3.     uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o jego zmianach,     

     oraz rozwiązaniu się Związku,

4.     wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5.     rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,

6.     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

7.     nadawanie godności honorowego członka i honorowego Prezesa Zarządu,

8.     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków.

 

 

 

Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych. Drugi termin zwoływany jest po upływie 15 minut.

 

 

Zarząd Związku

§ 26

 

1.     Zarząd Związku jest organem władzy działającym pomiędzy

          Zjazdami Delegatów.

     2 . Zarząd Związku składa się z 9 – 13 członków wybranych przez Zjazd

          Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały

          Zjazdu Delegatów.

3. Zjazd Delegatów wybiera przewodniczącego Związku w głosowaniu

tajnym lub jawnym

  4.     Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając

ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza.

     5.  Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

     6.  Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż

         dwa   razy w roku.

 

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

1.     reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2.     realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3.     kierowanie całokształtem działalności Związku,

4.     uchwalanie i realizacja planów działalności sportowej i finansowej Związku, oraz ocena ich realizacji,

5.     zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,

6.     ustalanie zasad i klucza wyborczego delegatów na Zjazd,

7.     ustalanie wysokości składek członkowskich,

8.     uchwalanie wewnętrznych regulaminów

9.     powoływanie komisji i zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,

10.podejmowanie uchwał o przynależności Związku do innych organizacji,

11.przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium Związku,

12.rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku,

13.przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

14.wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego i honorowego

     przewodniczącego Związku.

  15.wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji

      Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 28

 

1.     Zarząd może powołać ze swojego grona Prezydium w składzie 7 osób, w skład którego wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz i międzyszkolni organizatorzy sportu.

2.     Prezydium kieruje działalnością Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu Związku,

3.     Prezydium odpowiada przed Zarządem Związku za podjęte w jego imieniu decyzje,

4.     Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.

 

Komisja Rewizyjna

§ 29

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd Delegatów.

Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Do kompetencji Komisja Rewizyjnej należy w szczególności:

1.     kontrola rocznego sprawozdania finansowego Związku

2.     kontrola działalności statutowej i finansowej Związku,

3.     wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości,

4.     składanie sprawozdań ze swej działalności Zjazdowi Delegatów

 i zgłaszaniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu

 Zarządowi Związku.

 

Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Związku i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 30

 

W przypadku ustąpienia w trakcje kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

RODZIAŁ V

Majątek i fundusze Związku

 

§ 31

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

Na fundusz składają się:

1.     wpływy ze składek członkowskich,

2.     dochody z zawodów, obozów i imprez organizowanych przez Związek,

3.     dotacje, darowizny i subwencje,

4.     dobrowolne wpłaty sympatyków i sponsorów,

 

 

 

§ 33

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych  Związku oraz  do ważności innych pism i dokumentów wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym przewodniczącego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 34

 

1.Uchwała w sprawie zmiany statutu podejmowania jest przez Zjazd

   Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby

   członków posiadających głos stanowiący i wymaga zatwierdzenia przez

   organ rejestracyjny.

§ 35

1.Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku podjęcia uchwały przez

   Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy

   liczby członków posiadających głos stanowiący.

 

2.Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa tryb likwidacji Związku oraz

   przeznaczenie majątku Związku.

 

 

                                                       

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top