VII Zjazd Kaliskiego SZS

Kaliski SZS przekazuje regulamin oraz porządek obrad VII Zjazdu Kaliskiego SZS

Projekt

 

 

REGULAMIN OBRAD

 

VII WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW

KALISKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

 

Kalisz dnia 12.10.2020r

 

§1

 

Walny Zjazd Delegatów Kaliskiego SZS zwołany został przez Zarząd decyzją

z dnia 7.09.2020 r i działa zgodnie z porządkiem i regulaminem obrad.

 

§ 2

 

  1. W Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych / zgodnie z listą członków zwyczajnych zatwierdzoną przez Zarząd w dniu 7.09.2020r/

  2. Z głosem doradczym Członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 

§ 3

 

Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 4

 

Walnemu Zjazdowi przewodniczy osoba zaproponowana przez Przewodniczącego Kaliskiego SZS i zatwierdzona w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zebrania :

– kieruje przebiegiem Zebrania,

– czuwa nad przestrzeganiem Statutu, Regulaminu i Porządku obrad

– udziela głosu w dyskusji

– czuwa nad zgodnością zgłaszanych wniosków i podejmowania uchwał

– zarządza głosowania i ogłasza wyniki

– podpisuje wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie i protokoły

Komisji.

 

 

 

§ 5

 

Walny Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym Komisje mandatową -skrutacyjną w składzie 3 osób.

Do obowiązków Komisji należy:

  • sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Zjazdu

oraz przeprowadzenie procedury głosowań.

  • Przeprowadza wybory, dokonuje liczenia głosów i ogłasza wyniki wyborów

W skład komisji Skrutacyjnej mogą wejść Delegaci WZD, którzy nie będą kandydować na przewodniczącego, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej.

Komisje wyborczą w liczbie 2 osób: która po konsultacji z Delegatami przedstawi Zjazdowi kandydatów: na Przewodniczącego Związku,

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na

Zjazd SZS”WIELKOPOLSKA”.

Przewodniczący ,Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Zjeździe opowie się za głosowaniem tajnym.

 

§ 6

 

Walny Zjazd dokonuje wyboru władz na lata 2020-2024:

1) Przewodniczącego Kaliskiego SZS

2) Zarządu składającego się z 7 Członków / w tym Przewodniczący/,

którzy spośród siebie wybierają : dwóch Wiceprezesów i Sekretarza

2) Komisji Rewizyjnej w składzie 3 osób, którzy spośród siebie wybierają:

Przewodniczącego i Sekretarza

Zadania Zarządu i Komisji rewizyjnej określa Statut.

 

 

§ 7

 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zjazdu zgodnie postanowieniami Statutu

i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

 

 

Walny Zjazd Delegatów

Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego

 

Kalisz 12 października 2020r

 

 

PORZĄDEK OBRAD

 

VII WALNY ZJAZD DELEGATÓW

 

KALISKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

 

 

 

Kalisz 12.10.2020r

 

 

 

I termin : 18.00

 

 

 

II termin: 18.15

 

 

 

 

 

1. Otwarcie Zjazdu

 

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.

 

3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.

 

4. Wybór Komisji – mandatowo –skrutacyjnej i wyborczej

 

5. Sprawozdanie z działalności Kaliskiego SZS za lata 2017/2020

 

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

 

8. Podjęcie Uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowo-merytorycznego

 

za lata 2017/2020

 

9. Absolutorium dla ustępującego Zarządu

 

9. Wybory władz :

 

Przewodniczącego Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego

 

Zarządu Kaliskiego SZS

 

Komisji Rewizyjnej Kaliskiego SZS

 

Delegatów na Zjazd SZS ”WIELKOPOLSKA”

 

 

 

10. Ogłoszenie wyników wyborów.

 

11. Przyjęcie uchwał i wniosków /składki członkowskie /

 

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top