REGULAMIN MISTRZOSTW W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW XXV IGRZYSKA DZIECI ROK SZKOLNY 2023/2024 30 KWIETNIA 2024 r.- STADION LA ul.ŁÓDZKA 29 GODZ.9.30

Lekkoatletyka

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXV WIMS. W kwestiach spornych

prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi (KaliskiSZS).

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z możliwościami organizacyjnymi, szczegółowe informacje

będą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów.

I. Uczestnictwo

W zawodach startują uczennice i uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2011 i młodsi, oddzielnie dziewczęta i chłopcy.

Reprezentacja szkoły składa się z 6 dziewcząt lub/i 6 chłopców.

Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXV WIMS.

W zawodach miejsko – gminnych startują reprezentacje wszystkich szkół, realizacja wg ustaleń organizatora.

W zawodach powiatowych startują najlepsze zespoły z gmin, realizacja wg ustaleń powiatowego organizatora sportu.

W zawodach rejonowych startują najlepsze szkoły z powiatów oraz najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych konkurencjach wg ustaleń koordynatorów rejonu.

Startując w konkurencjach indywidualnych zawodnik, który awansuje wraz z drużyną nie otwiera możliwości awansu kolejnemu zawodnikowi. Zawodnik, który uzyskał najlepszy wynik w danej konkurencji będzie musiał startowania w wieloboju. Zasada ta obowiązuje od rejonów, natomiast na etapie powiatowym decyzja należy do powiatowego organizatora.

II. Program zawodów

 • 60 metrów,
 • skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż,
 • rzut piłką palantową (do 150g),
 • bieg: – dla dziewcząt 600 m,
 • dla chłopców 1000 m.

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.

Konkurencja skoku wzwyż zostanie przeprowadzona na zawodach rejonowych i finale wojewódzkim jeśli zespół uzyska awans do danego etapu rozgrywek startując w skoku wzwyż na etapie kwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość określenia w komunikacie organizacyjnym zawodów wysokości początkowej w rywalizacji w skoku wzwyż.

III. Sposób przeprowadzenia zawodów – finałów

Wyniki zawodów rejonowych przesyła rejonowy koordynator sportu bezpośrednio po zawodach nie później niż na 10 dni przed finałem wojewódzkim.

Zgłoszenia na Finał w Systemie SRS dokonuje opiekun zespołu zgodnie z komunikatem organizacyjnym zawodów. W zgłoszeniu w informacjach dodatkowych podając konkurencję do wyboru (skok wzwyż lub skok w dal), przy braku określenia konkurencji organizator przydzieli skok w dal. Wpisując do Systemu SRS większą ilość zawodników niż 6 należy w informacjach dodatkowych zaznaczyć zawodników rezerwowych, przy braku takiej informacji pierwszych 6 zawodników wpisanych do Systemu SRS będzietraktowanych jako skład zgłoszonego zespołu.

Drużyna przystępuje do zawodów zgodnie z otrzymanym w dniu zawodów programem. Zawody zostanąprzeprowadzone w ciągu jednego dnia.

Bieg 60 m

 • bieg będzie rozgrywany w seriach na czas,
 • zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety,
 • zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

Skok w dal

 • strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą,
 • szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm,
 • końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina,
 • każdy zawodnik ma prawo do 3 prób,
 • pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie,
 • jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy,
 • pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

Skok wzwyż

 • pierwsza wysokość ustalana jest przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości:
  • dla dziewcząt – do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm,
  • dla chłopców – do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm,
 • przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za “nieważny”.

Rzut piłką palantową

 • rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu,
 • każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty
 • odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m,
 • liczy się najlepszy rezultat,
 • pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

Bieg 600 m i 1000 m

 • biegi rozgrywane będą w seriach na czas.

IV. Punktacja

 • wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych,
 • suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika,
 • na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących),
 • przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników,
 • do współzawodnictwa szkół zaliczona będzie oddzielnie punktacja dziewcząt i chłopców.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top